Oenighet om skärmanvändning på fritids

I en studie från Malmö universitet har lärare inom fritidsverksamheten blivit intervjuade om deras syn på barnens användning av digitala medier. Studien visar på att det finns stora skillnader.

Youtube, spel, Tiktok. Det finns många digitala medier som lockar barn.

– I den tid vi lever är det digitala väldigt aktuellt. Men det finns väldigt lite forskning om användningen av digitala medier på fritidshem. Där behöver vi veta mer, säger Carolina Martinez, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Malmö universitet.

Hon har nyligen gjort en studie där hon har intervjuat lärare som arbetar inom fritidsverksamheten om deras syn på barnens användning av digitala medier.

De intervjuade lärarna hade olika förhållningssätt till användningen av digitala medier. Vissa lärare tillät inte att barnen använde digitala medier medan andra lät medierna bli ett återkommande inslag i fritidsverksamheten. En tredje grupp tillät digitala medier då och då.

–  Studien svarar inte på varför det är så stor skillnad, men jag skulle tro att det handlar om de enskilda lärarnas egna förhållningssätt och vana av digitala medier, säger Carolina Martinez.

Hon lyfter att fritidsverksamheterna har i uppdrag att utgå från barnens intressen. I dag innefattar barns intressen ofta digitala medier, även om det kan ses som kontroversiellt av vuxna.

– Digitala medier kan ses som riskfyllda och problematiska. Samma syn har vi genom historien sett på allt från bio och serietidningar till tv-spel.

Samtidigt visar studien att de lärare som tillät friare användning av digitala medier kunde ha en naturlig dialog med barnen om nätsäkerhet.

– Det uppstår tillfällen att prata med barnen om vad de gör där, som vad man ska tänka på när man kommunicerar på nätet: Hur vet du att den du pratar med är den du tror?

Carolina Martinez säger att det är viktigt att ha en diskussion med barnen om deras användning av digitala medier.

–  Ha ett öppet förhållningssätt och tänk igenom vad fritidshemmens uppdrag att ta hänsyn till barns intressen innebär när det kommer till digitala medier. Sedan får man se vilka begränsningar man gör.

Reglerna man sätter kan enligt Carolina Martinez förändras över tid och anpassas efter bland annat barnens ålder. Hon trycker även på barnens delaktighet.

–  Barnen behöver vara delaktiga i att diskutera vilka digitala medier de ska få använda, på vilket sätt de ska få använda dem och hur länge. Det är viktigt med regler och begränsningar men det måste finnas en balans som barnen får vara delaktiga i att skapa.

Text av Felicia Green

Fler Artiklar